Rahmiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Dudung Abdullah, M.Ag

Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag

Dr. Hamzah Hasan, M.HI

Drs. H. M Gazali Suyuti, M. Hi

Abdul Rahman Kanang, M. Pd., Ph. D

Dra. Hj. Halimah B, M. Ag

Dr. Kurniati, M. Hi

Dra. Nila Sastrawati, M. Si