Prof. Dr. Usman, M.A

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

Dr. Kurniati, S.Ag., M.HI.

Dr. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Nila Sastrawati, M. Si

Dr. Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag

Dr. Hj. Halimah B, M. Ag

Dr. Hamzah Hasan, M.HI.

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M. Hi